Elementor #141279

Design Your wordpress

Get complete control over the design of your WordPress site in a matter of minutes. Go from draft to website in less time than ever before.ทดสอบการทำงาน

zusman.png
zing.png
madrin.png
armond-1.png
x.venox_.png
geo.png
fifthflour.png
larozse.png
bolier.png
mapmaster.png
darkside.png
digit.png
col.png

Previous
Next
1
%
รับทำบัญชี
1
%
วางระบบบัญชี
1
%
รับจดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี ปทุมธานี วางแผนภาษี บริการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาถูก รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี จดทะเบียนธุรกิจ
ราคาถูก ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลงกรรมการ
ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์
รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.94,ภ.ง.ด.91

สุวรรณี สัตยารักษ์
081-931-8341

ทีมงานปังปอน กรุ๊ป

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการ ต่อเนื่อง มา กว่า 18 ปี มีความมั่นคง สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการมายาวนาน
Read More

สำนักงานบัญชี คุณภาพ

ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถปฎิบัติงานได้ตามกรอบของกรม
Read More

สำนักงานบัญชี ตัวแทนสรรพากร

ผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร ให้เป็นสำนักงานบัญชี ตัวแทนสรรพากรในดูแล ภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ
Read More

บริการของ สำนักงานบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงต่างๆ จดเลิกบริษัท ชำระบัญชี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เซ็นเอกสารทุกฉบับภายในบริษัท ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่มีเก็บเพิ่มเติม หลังการใช้บริการจดจัดตั้ง (ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง)

วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี.com สามารถวาง ระบบบัญชี ให้กับธุรกิจที่เปิดใหม่ หรือ ธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องระบบ บัญชี ภายใน สามารถวางระบบตั้งแต่เริ่มธุรกิจ สามารถวางระบบบัญชีได้ในธุรกิจทุกประเภท ให้บริการเป็นรายเดือน หรือ เป็นครั้ง แล้วแต่ลูกค้าต้องการ

วางแผนทางด้านการเงิน

เราให้บริการวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้สามารถใช้งบการเงินในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยในการให้คำปรึกษาวางแผนทางการเงินจะอยู่ในหลักสากล ที่ถูกต้องตามกฎหมายของไทย

รับทำบัญชี

เราให้บริการ รับทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้พนักงานที่ จบการศึกษาสาขาวิชาชีพการบัญชีโดยตรง ตามที่สภาวิชาชีพรับรอง เน้นให้บริการบัญชีภาษีอากร เก็บค่าบริการตามปริมาณเอกสาร เมื่อชำระค่าบริการรายเดือน รวมยื่นภาษี ( ภ.ง.ด.1 3 และ 53 ภพ.30) ,ประกังสังคม, และ งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี.com เปิดมาแล้ว กว่า 18 ปี ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปิดงบการเงินล่าช้า ยื่นงบการเงินล่า ปิดงบการเงินตรงเวลาทุกรอบปีบัญชี รับทำบัญชี.com มีผู้สอบบัญชี ของตัวเอง และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รับปิดทั้งตรงรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ไม่ตรงรอบระยะเวลา ชำระบัญชี และยื่นงบการเงินออนไลน์ให้

วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ติตต่อ สำนักงานบัญชี

ยินดีตอบทุกคำถาม

081-931-8341

สำนักงานบัญชี ปังปอน

 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top